การประกวดวาดภาพ "ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
จัดแสดงภาพวาดที่ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือก

วันที่ 15 สิงหาคม -15 กันยายน 2549 ณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต - เดือนตุลาคม 2549
นำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ MOA


 เด็กชายอิทธิ โทตระกูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 3      โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม /2549
เทคนิคสี OIL PASTEL
ขนาด A3